Onze standpunten

Bestuurscultuur

Bestuurlijke vernieuwing

Macht en tegenmacht, het zijn 2 ontzettend belangrijke woorden, maar hoe worden deze geïnterpreteerd en toegepast. De controlerende taak van een volksvertegenwoordiger staat los van zijn politieke kleur, tenminste zo zou het moeten zijn. Niet alleen op landelijk niveau moet er fundamenteel iets veranderd worden in Nederland, ook in de gemeente Gemert-Bakel is dit het geval.

Volksvertegenwoordigers die denken dat zij als taak hebben, een bewindspersoon, een kabinet, wethouders of een burgemeester te moeten beschermen. Deze belangen te laten prevaleren boven de verantwoordelijkheid die samengaan met de functie van volksvertegenwoordiger.

Bewindspersonen die denken volksvertegenwoordigers te kunnen sensibiliseren of te kaderen, Wethouders die denken de coalitie te kunnen dicteren, zich proberen te onttrekken aan het controlerend oog van de raad door bewust informatie achter te houden, manipuleren en mis informeren in het beantwoorden van raadsvragen.

Dit zijn allemaal voorbeelden van besturen vanuit een machtspositie. Politiek op Inhoud wil bestuurlijke vernieuwing in onze gemeente. Het moet anders in onze gemeente.

Er dient respect te zijn voor de gemeenteraad en er moet gehandeld worden vanuit kracht. Dit doe je door transparant te zijn, alle informatie op tafel te leggen en als belangrijkste, eerlijk te zijn!  Uiteraard dienen de kaders bij de raad opgehaald te worden, een echte dialoog gevoerd te worden en de raad aan de voorkant echt betrekken bij politiek gevoelige onderwerpen, ook als het een bevoegdheid is van het college.

Participatie

1.0  Burgerparticipatie

Uit peilingen blijkt dat onze inwoners zich onvoldoende gehoord voelen door de gemeente en zich te weinig betrokken voelen bij belangrijke onderwerpen. Politiek op Inhoud is voorstander van het burgerinitiatief.

Inwoners en bedrijven uit onze gemeente krijgen zo een directe mogelijkheid een voorstel in te dienen om onderwerpen die leven in Gemert-Bakel in de raad bespreekbaar te maken.

Het burgerinitiatief is een verzoek aan de Gemeenteraad om het uitgewerkte voorstel te bespreken en er een standpunt over in te nemen.

De gemeente is er voor de inwoners en ondernemers en niet andersom. Terugdringen van bureaucratie dient een continu aandachtspunt te zijn.

Financieel beleid

Gezond financieel beleid

Gezond financieel beleid is een belangrijk fundament. Het maakt dat op het juiste moment de juiste investeringen gedaan kunnen worden. We hebben geluk gehad dat de rijksbijdrage voor 2023 en verder sterk gestegen is, anders waren wij niet in staat geweest om de eerste stappen m.b.t. de nieuwbouw commanderij college te realiseren.

Financiën blijft een continu aandachtspunt voor Politiek op Inhoud

Buitengebied

Toekomst bestendig buitengebied

Een toekomst bestendig buitengebied is een buitengebied waar agrarische belangen samen gaan met de belangen van alle inwoners. Bij het inrichten van het buitengebied moet gezondheidswinst ook nadrukkelijk meegenomen worden bij besluitvorming.

Politiek op inhoud vindt dat de geurnorm van 14 odeur neerwaarts moet worden bijgesteld.

Woningbouw

Betaalbare sociale uur- & koopwoningen

Politiek op Inhoud vindt dat er meer sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen gebouwd moeten worden. 21 juni 2022 riep Jan Vroomans al als raadslid code rood uit voor de woningbouw markt.

Wij blijven aandacht vragen voor voldoende extra sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Om de woningnood verder aan te pakken vinden wij dat permanente bewonen van recreatiewoningen gelegaliseerd moet worden.

Economie

Voldoende bedrijventerreinen.

Per kern moet er voldoende ruimte zijn aan bedrijventerrein zodat bedrijven kunnen doorgroeien en er ruimte is voor nieuwe initiatieven. Niet het college staat centraal maar de ondernemers. Onnodige regels moeten we afschaffen.

Zorg

Regie en geen zorgkantoor

Gemert-Bakel moet binnen de gezondheidszorg een regiefunctie hebben. Wij zijn tegen het zelf leveren van zorg. Wij zijn voorstander van wijkteams, maar niet onder controle van de gemeente.

Huisvesting

Integraal huisvestingsplan broodnodig fundament

Het onderwijs moet beschikken over eigentijdse huisvesting. Een integraal huisvestingsplan (IHP) moet de basis zijn waarlangs gewerkt wordt. Zorg dicht bi de jongeren, dus wij zijn voorstander van schoolmaatschappelijk werk.

Meer

Volgt nog

× Stuur ons een appje