Videoboodschap aan Geert Wilders – Handel met verstand!

Videoboodschap aan Geert Wilders – Handel met verstand!

Politiek op Inhoud heeft kunnen regelen dat wij vanaf de werkplek van de minister-president een video bericht konden opnemen om de leider van de coalitie de volgende zorgen en wensen van Politiek op Inhoud over te brengen.

  • Btw-verhoging op cultuur
  • Salderingsregeling zonnepanelen
  • Europees beleid op gebied van asiel, landbouw en milieu
  • Spreidingswet
  • Besparing gemeentefonds.

Waarom deze oproep aan Wilders?

De Nederlandse politiek is erg goed in het “bedienen” van doelgroepen in onze samenleving in plaats van het algemeen belang te willen dienen. Dat doen wij al tientallen jaren, van links tot rechts. Belangrijke besluiten worden uitgesteld omdat het impopulaire maatregelen vraagt of bepaalde doelgroepen raakt. 

Het effect van dit gedrag is dat de problemen alleen maar groter en groter worden en door uitstel oplossingen alleen maar duurder worden.

Dat gedrag raakt Nederland en dat gedrag raakt de gemeente Gemert-Bakel.  Politiek op Inhoud heeft daar inmiddels wel genoeg van. 

Jan Vroomans
Fractievoorzitter Politiek op Inhoud
Gemeente Gemert-Bakel

Videoboodschap aan Geert Wilder

Toelichting op onze videoboodschap aan Geert Wilders

Btw-verhoging cultuur

De cultuursector is een kwetsbare branche waar ook nog eens veel ZZP’ers in werkzaam zijn. Politiek op Inhoud vindt het onverstandig deze sector nu met een btw-verhoging van 12% op te zadelen. Zeker gezien het feit dat de cultuursector ook door corona extra hard is getroffen.

Lezen, boeken, musea, kunst, cultuur, theater en ook sport moeten toegankelijk en bereikbaar zijn en blijven voor iedereen.  Nederland leert steeds slechter lezen. Een prijsverhoging op boeken zal daarin geen positieve bijdrage betekenen.

Behoud van salderingsregeling zonnepanelen

Ondernemers en consumenten hebben in zonnepanelen geïnvesteerd omdat de overheid het gebruik van zonnepanelen met stimuleringsmaatregelen wilde bevorderen en aantrekkelijk wilde maken. 

Met het afschaffen van de salderingsregeling voor zonnepanelen is recent heel deze markt in elkaar gestort. Mensen kunnen vanaf 2027 de stroom die ze zelf opwekken dan niet meer ‘wegstrepen’ tegen hun verbruik. Dat scheelt ruim 600 miljoen euro aan gemiste belastinginkomsten per jaar voor dit kabinet.

Maar welke prijs wordt betaald om de salderingsregeling abrupt te beëindigen? De ambities op het gebied van duurzaamheid komt onder druk te staan. 

Vervolgens wil de politiek in Den Haag in de energiemarkt ingrijpen door ervoor te zorgen dat energieleveranciers na afschaffing van de salderingsregeling geen terugleverkosten meer mogen rekenen. Lapmiddel op lapmiddel wordt bedacht omdat slechte besluiten (liberalisering energiemarkt) uit het verleden te repareren. De burger en bedrijfsleven krijgen de rekening gepresenteerd. Nu ook weer. 

Wensenlijstje Brussel

Het akkoord op hoofdlijnen bevat heel veel beloften waar Brussel voor nodig is. Op het gebied van asiel, landbouw en milieu willen de coalitiepartijen uitzonderingsposities bedingen voor Nederland. Daar waar Malik Azmani(VVD) pleit voor Europese samenwerking voor het asielbeleid, wil Nederland juist een uitzonderingspositie bedingen in Brussel. Hoe realistisch is deze strategie en hoe serieus zal Brussel kijken naar de lobby vanuit Nederland?

De landbouwbelangen moeten gediend worden door de volgende zaken in Brussel te gaan heronderhandelen.   

  • In de derogatiediscussie wil de coalitie naar een regio specifieke derogatie op basis van de gemeten waterkwaliteit in die gebieden
  • Natura 2000 gebieden herijken

De kans dat Nederland in Brussel deze zaken binnen kan halen achten wij onrealistisch. Het grote probleem in deze (landbouw)discussie is dat Nederland al langer zaken heeft uitgesteld in het landbouwdossier zonder vervolgens beloften richting Brussel waar te maken.  

Met dit wensdenken wordt de agrarische sector met een dode mus blij gemaakt en de problemen blijven vervolgens alleen maar groeien. 

Zaken worden tijdelijk uitgesteld, boeren worden hoop gegeven en de realiteit raakt straks als een boemerang de agrarische sector.

Afschaffen spreidingswet

Hier kunnen we kort over zijn. De spreidingswet is noodzakelijk omdat geen enkele gemeente proactief verantwoordelijkheid neemt in het opvangen van asielzoekers. Inwoners komen in verzet als de opvang in hun buurt wordt gepland. De spreidingswet zorgt ervoor dat provincie en rijk druk kunnen uitoefenen dat elke gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt.

Door de spreidingswet nu al ter discussie stellen, ook al is deze wet nog wel van kracht, zie je dat gemeenten bestuurlijk achterover gaan hangen. Op dit punt worden geen oplossingen maar problemen gecreëerd.

Bezuiniging gemeentefonds.

De rijksoverheid wil gaan bezuinigen in het gemeentefonds. Hiermee komt de financiering van onze gemeente onder druk te staan. Gemert-Bakel heeft een begroting van zo’n 85 miljoen euro. 

Wethouder financiën, Willeke van Zeeland becijfert de onzekerheid m.b.t. de bezuinigingen in het gemeentefonds op zo’n 3 miljoen euro voor Gemert-Bakel.

Dan denk je wellicht die 3,5% moet het college toch wel kunnen realiseren? Meer dan de helft van onze begroting bestaat uit verplichtingen waar wij geen invloed in hebben. Denk aan de bijdragen voor gemeenschappelijke regelingen zoals afval (Blink), veiligheidsregio, sociaal domein etc…

Als wij de begroting afpellen dan kan het effect van een bezuiniging in het gemeentefonds zomaar oplopen tot zo’n 10% en grote invloed hebben in de keuzes en prioritering die wij dan moeten maken.

Om meerjarig beleid te kunnen maken heeft een gemeente een stabiele en betrouwbare financiering nodig vanuit de rijksoverheid. Met de decentralisatie van overheidstaken (2015) heeft de rijksoverheid alle gemeenten in Nederland financieel in de problemen gebracht. Daar zijn wij net van hersteld. Onverantwoordelijk om nu weer te gaan bezuinigen richting gemeenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *